اوگلنا

 

 تاريخ : جمعه هجدهم اردیبهشت 1388 | 21:20 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
تاريخ : جمعه هجدهم اردیبهشت 1388 | 20:34 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
برای دیدن انیمیشن مراحل میتوز روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.cellsalive.com/mitosis.htmتاريخ : جمعه هجدهم اردیبهشت 1388 | 20:16 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
باکلیک کردن روی لینک زیر انیمیشن آندوسیتوز را مشاهده کنید:

http://www.fivth.com/fiVthSite/web-content/NewFiles/GrahamJcom/web-content/NewFiles/gjPortfComp/gjCBanim/3GrahamSyntonix11.swfتاريخ : جمعه هجدهم اردیبهشت 1388 | 20:8 | نویسنده : محمدحسن كاهي |

Online Textbooks

Immunology

Some links are from Campbell online Chapter 48. Login is necessary

1. Basics

Cells and organs of the immune system

 

 

2. The specific immune response

a) The humoral immune response

 

b) The cellular immune response

 

3. Other aspects of the immune response

 

 

4. Application of immunological methods in research and medicine

a. Production of monoclonal antibodies

Insulin: an example for the making of a protein

 

a) Signal peptides and protein synthesis

b) Nobel prize in Medicine 1999: presentation speech

c) 3D-strucrure of insulin:example 1, example 2

Hormones

 (Some links need login on the Campbell 8-pag

1. General Links

2. Mechanisms of hormone action


3. ReproductionEnergy and Respiration

Working sheets

 

(Some links need login on the Campbell 8-page

1. ATP

2. Respiration - transferring the energy content of glucose onto ATPتاريخ : چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388 | 20:2 | نویسنده : محمدحسن كاهي |

   

مراحل رشد تا تولد جوجه

   

 

                                        

 

 

   

   

   

   

   

  

   

  

 

 

     تاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388 | 20:4 | نویسنده : محمدحسن كاهي |


تاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388 | 19:48 | نویسنده : محمدحسن كاهي |

برگرفته از وبلاگ انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه شهرکردتاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388 | 19:22 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
این عکس رو ببینید:

حالا Ctrl+A رو بزنید و دوباره ببینیدشتاريخ : یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388 | 21:58 | نویسنده : محمدحسن كاهي |

Ctrl + A  رو بزن و به عکس نگاه کن

 تاريخ : یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388 | 21:53 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
تاريخ : جمعه یازدهم اردیبهشت 1388 | 21:3 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
 
لینک زیر را کلیک کنید تا به درون سلول سفر کنید و انواع اندامکها را در انجا ببینیدhttp://www.nsf.gov/news/overviews/biology/interactive.jsp


تاريخ : جمعه یازدهم اردیبهشت 1388 | 20:48 | نویسنده : محمدحسن كاهي |

Electrocardiogram (ECG or EKG)

What is an electrocardiogram?

An electrocardiogram (ECG or EKG) is one of the simplest and fastest procedures used to evaluate the heart. Electrodes (small, plastic patches) are placed at certain locations on the chest, arms, and legs. When the electrodes are connected to an ECG machine by lead wires, the electrical activity of the heart is measured, interpreted, and printed out for the physician's information and further interpretation.

Understanding ECG tracings

ECG reading
ECG tracing

+ Enlarge Image

Almost everyone knows what a basic ECG tracing looks like. But what does it mean?

The first short upward notch of the ECG tracing is called the "P wave." The P wave indicates that the atria (the two upper chambers of the heart) are contracting to pump out blood.

The next part of the tracing is a short downward section connected to a tall upward section. This next part is called the "QRS complex." This part indicates that the ventricles (the two lower chambers of the heart) are contracting to pump out blood.

The next short upward segment is called the "ST segment." The ST segment indicates the amount of time from the end of the contraction of the ventricles to the beginning of the rest period before the ventricles begin to contract for the next beat.

The next upward curve is called the "T wave." The T wave indicates the resting period of the ventricles.

When the physician views an ECG, he/she studies the size and length of each part of the ECG. Variations in size and length of the different parts of the tracing may be significant. The tracing for each lead of a 12-lead ECG will look different, but will have the same basic components as described above. Each lead of the 12-lead ECG is "looking" at a specific part of the heart, so variations in a lead may indicate a problem with the part of the heart associated with a particular lead.

The Heart's Electrical Conduction System

electrical system of the heart
Electrical system of the heart

+ Enlarge Image

The heart is, in the simplest terms, a pump made up of muscle tissue. Like all pumps, the heart requires a source of energy in order to function. The heart's pumping action comes from an inborn electrical conduction system.

An electrical stimulus is generated by the sinus node (also called the sinoatrial node, or SA node), which is a small mass of specialized tissue located in the right atrium (right upper chamber) of the heart.

The sinus node generates an electrical stimulus regularly at 60 to 100 times per minute under normal conditions. This electrical stimulus travels down through the conduction pathways (similar to the way electricity flows through power lines from the power plant to your house) and causes the heart's lower chambers to contract and pump out blood. The right and left atria (the two upper chambers of the heart) are stimulated first and contract a short period of time before the right and left ventricles (the two lower chambers of the heart).

The electrical impulse travels from the sinus node to the atrioventricular (AV) node, where impulses are slowed down for a very short period, then continues down the conduction pathway via the “bundle of His” into the ventricles. The “bundle of His” divides into right and left pathways to provide electrical stimulation to both ventricles.

This electrical activity of the heart is measured by an electrocardiogram. By placing electrodes at specific locations on the body (chest, arms, and legs), a graphic representation, or tracing, of the electrical activity can be obtained. Changes in an ECG from the normal tracing may indicate one or more of several heart-related conditions.

Reasons for the Procedure

Some reasons for your physician to request an ECG include, but are not limited to, the following:

 • to determine the cause of chest pain
 • to evaluate other signs and symptoms which may be heart-related, such as fatigue, shortness of breath, dizziness, or fainting
 • to identify irregular heartbeats
 • to determine the status of the heart prior to procedures such as surgery and/or after treatment for conditions such as a heart attack (myocardial infarction, or MI), endocarditis (inflammation or infection of one or more of the heart valves), or after procedures such as heart surgery or cardiac catheterization
 • to assess the function of an implanted pacemaker
 • to determine the effectiveness of certain heart medications
 • to obtain a baseline tracing of the heart's function during a physical examination that may be used as a comparison with future ECGs, to determine if any changes have occurred

There may be other reasons for your physician to recommend an ECG.

Risks of the Procedure

An ECG is a quick, noninvasive method of assessing the heart’s function. Risks associated with ECG are minimal and rare.

Prolonged application of the adhesive electrode patches may cause tissue breakdown or skin irritation at the application site.

There may be other risks depending upon your specific medical condition. Be sure to discuss any concerns with your physician prior to the procedure.

Certain factors or conditions may interfere with or affect the results of the test. These include, but are not limited to, the following:

 • obesity, pregnancy, or ascites (accumulation of fluid in the abdomen)
 • anatomical considerations, such as the size of the chest and the location of the heart within the chest
 • movement during the procedure
 • exercise, intake of high-carbohydrate meal, and/or smoking prior to the procedure
 • certain medications
 • electrolyte abnormalities, such as too much or too little potassium, magnesium, and/or calcium in the blood

Before the Procedure

 • Your physician or the technician will explain the procedure to you and offer you the opportunity to ask any questions that you might have about the procedure.
 • Generally, fasting is not required before the test.
 • Notify your physician of all medications (prescribed and over-the-counter) and herbal supplements that you are taking.
 • Notify your physician if you have a pacemaker.
 • The area(s) where the electrodes are to be placed may be shaved.
 • Based upon your medical condition, your physician may request other specific preparation.

During the Procedure

An ECG may be performed on an outpatient basis or as part of your stay in a hospital. Procedures may vary depending on your condition and your physician’s practices.

Generally, an ECG follows this process:

 1. You will be asked to remove any jewelry or other objects that may interfere with the procedure.
 2. You will be asked to remove clothing from the waist up. The technician will ensure your privacy by covering you with a sheet or gown and exposing only the necessary skin.
 3. You will lie flat on a table or bed for the procedure. It will be important for you to lie still and not talk during the procedure, so as not to interfere with the tracing.
 4. If your chest, arms, or legs are very hairy, the technician may shave small patches of hair, as needed, so that the electrodes will stick closely to the skin.
 5. Electrodes will be attached to your chest, arms, and legs.
 6. The lead wires will be attached to the skin electrodes.
 7. Once the leads are attached, the technician may key in identifying information about you into the machine's computer.
 8. The ECG will be started. It will take only a short time for the tracing to be completed.
 9. Once the tracing is completed, the technician will disconnect the leads and remove the skin electrodes.

After the Procedure

You should be able to resume your normal diet and activities, unless your physician instructs you differently.

Generally, there is no special care following an ECG.

Notify your physician if you develop any signs or symptoms you had prior to the test (e.g., chest pain, shortness of breath, dizziness, or fainting).

Your physician may give you additional or alternate instructions after the procedure, depending on your particular situation.تاريخ : چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388 | 2:1 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
Normal heart anatomy (cut section)
Effects of age on blood pressure

Alternative Names

Heart disease - aging; Atherosclerosis - aging

Information

Some changes in the heart and blood vessels normally occur with age, but many others are modifiable factors that, if not treated, can lead to heart disease.

BACKGROUND

The heart has two sides. The right side pumps blood to the lungs to receive oxygen and get rid of carbon dioxide. The left side pumps oxygen-rich blood to the body.

Blood flows out of the heart through arteries, which branch out and get smaller and smaller as they go into the tissues. In the tissues, they become tiny capillaries.

Capillaries are where the blood gives up oxygen and nutrients to the tissues, and receives carbon dioxide and wastes back from the tissues. Then, the vessels begin to collect together into larger and larger veins, which return blood to the heart.

Aging causes changes in the heart and in the blood vessels. Heart and blood vessel diseases are some of the most common disorders in the elderly.

AGING CHANGES

Heart

 • The heart has a natural pacemaker system that controls the heartbeat. Some of the pathways of this system may develop fibrous tissue and fat deposits. The natural pacemaker (the SA node) loses some of its cells. These changes may result in a slightly slower heart rate.

 • A slight increase in the size of the heart, especially the left ventricle, is not uncommon. The heart wall thickens, so the amount of blood that the chamber can hold may actually decrease despite the increased overall heart size. The heart may fill more slowly.

 • Heart changes cause the ECG of a normal, healthy, older person to be slightly different than the ECG of a healthy younger adult. Abnormal rhythms (arrhythmias) such as atrial fibrillation are common in older people. They may be caused by heart disease.

 • Normal changes in the heart include deposits of the "aging pigment," lipofuscin. The heart muscle cells degenerate slightly. The valves inside the heart, which control the direction of blood flow, thicken and become stiffer. A heart murmur caused by valve stiffness is fairly common in the elderly.

Blood vessels

 • Receptors, called baroreceptors, monitor the blood pressure and make changes to help maintain a fairly constant blood pressure when a person changes positions or activities. The baroreceptors become less sensitive with aging. This may explain why many older people have orthostatic hypotension, a condition in which the blood pressure falls when a person goes from lying or sitting to standing. This causes dizziness because there is less blood flow to the brain.

 • The capillary walls thicken slightly. This may cause a slightly slower rate of exchange of nutrients and wastes.

 • The main artery from the heart (aorta) becomes thicker, stiffer, and less flexible. This is probably related to changes in the connective tissue of the blood vessel wall. This makes the blood pressure higher and makes the heart work harder, which may lead to hypertrophy (thickening of the heart muscle). The other arteries also thicken and stiffen. In general, most elderly people experience a moderate increase in blood pressure.

Blood

 • The blood itself changes slightly with age. Normal aging causes a reduction in total body water. As part of this, there is less fluid in the bloodstream, so blood volume decreases.

 • The number of red blood cells (and correspondingly, the hemoglobin and hematocrit levels) are reduced. This contributes to fatigue. Most of the white blood cells stay at the same levels, although certain white blood cells important to immunity (lymphocytes) decrease in number and ability to fight off bacteria. This reduces the ability to resist infection.

EFFECT OF CHANGES

Under normal circumstances, the heart continues to adequately supply all parts of the body. However, an aging heart may be slightly less able to tolerate increased workloads, because changes reduce this extra pumping ability (reserve heart function).

Some of the things that can increase heart workload include illness, infections, emotional stress, injuries, extreme physical exertion, and certain medications.

COMMON PROBLEMS

 • Angina (chest pain caused by temporarily reduced blood flow to the heart muscle), shortness of breath with exertion and heart attack can result from coronary artery disease.

 • Abnormal heart rhythms (arrhythmias) of various types can occur.

 • Anemia may occur, possibly related to malnutrition, chronic infections, blood loss from the gastrointestinal tract, or as a complication of other diseases or medications.

 • Arteriosclerosis (hardening of the arteries) is very common. Fatty plaque deposits inside the blood vessels cause them to narrow and can totally block blood vessels.

 • Congestiveheart failure is also very common in the elderly. In people older than 75, congestive heart failure occurs 10 times more often than in younger adults.

 • Coronary artery disease is fairly common. It is often a result of arteriosclerosis.

 • Heart and blood vessel diseases are fairly common in older people. Common disorders include high blood pressure and orthostatic hypotension.

 • Transient ischemic attacks (TIA) or strokes can occur if blood flow to the brain is disrupted.

 • Valve diseases are fairly common. Aortic stenosis, or narrowing of the aortic valve, is the most common valve disease in the elderly.

Other problems with the heart and blood vessels include the following:

 • Blood clots

  • Deep vein thrombosis

  • Thrombophlebitis

 • Peripheral vascular disease, resulting in claudication (intermittent pain in the legs when walking)

 • Varicose veins

PREVENTION

You can help your circulatory system (heart and blood vessels). Heart disease risk factors that you have some control over include high blood pressure, cholesterol levels, diabetes, obesity, and smoking.

 • Eat a heart-healthy diet with reduced amounts of saturated fat and cholesterol, and control your weight. Follow your health care provider's recommendations for treatment of high blood pressure, high cholesterol, or diabetes. Minimize or stop smoking.

 • Exercise may help prevent obesity and helps people with diabetes control their blood sugar.

 • Exercise may help you maintain your maximum abilities as much as possible and reduces stress.

 • Have regular check-ups for your heart:

  • Have your blood pressure checked every year. If you have diabetes, heart disease, kidney problems, or certain other conditions, your blood pressure may need to be monitored more closely.

  • If your cholesterol level is normal, heave it rechecked every 3-5 years. If you have diabetes, heart disease, kidney problems, or certain other conditions, your cholesterol may need to be monitored more closely.

 • Moderate exercise is one of the best things you can do to keep your heart, and the rest of your body, healthy. Consult with your health care provider before beginning a new exercise program. Exercise moderately and within your capabilities, but do it regularly.

 • People who exercise usually have less body fat and smoke less than people who do not exercise. They also tend to have fewer blood pressure problems and less heart disease.

RELATED TOPICS

 • Aging changes in organs, tissues, and cells

 • Aging changes in the lungs

 • Aging changes in vital signs

References

Schwartz JB, Zipes DP. Cardiovascular Disease in the Elderly. In: Libby P, Bonow RO, Mann DL, Zipes DP, eds. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 8th ed. Philadelphia, Pa; Saunders Elsevier; 2007: chap 75.تاريخ : چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388 | 1:57 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
تاريخ : چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388 | 1:45 | نویسنده : محمدحسن كاهي |


تاريخ : چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388 | 1:31 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
بیماری MS چیست ؟                    

              

   بیماری MS یک بیماری دستگاه عصبی مرکزی بوده و در این بیماری پوشش محافظ اعصابی که در داخل و اطراف مغز نخاع قرار دارند تخریب می شود که این خود باعث ایجاد طیف گسترده ای از علائم مثل از دست دادن کنترل عضلات هماهنگی بین آنها تا اختلالات بینائی می شود.

  این بیماری در زنان شایعتر از مردان بوده و همچنین در نقاطی از دنیا مثل اروپای شمالی، آمریکا و کانادا نیز از شیوع بالاتری برخوردار است. همچنین افرادی که در خانواده خود بیمار مبتلا به MS را دارند، ریسک بالاتری برای ابتلا به این بیماری را نسبت به سایر افراد جامعه دارند.

علت بروز این بیماری چیست ؟

   تاکنون دلیل پیدایش این بیماری مشخص نشده است ولی بنظر می رسد که بروز این بیماری ارتباطی با پاسخهای خود ایمنی داشته باشد. چیزهائی مثل یک ویروس ممکن است باعث تحریک سیستم ایمنی شده و بدن را وادار به تولید پادتنهائی کند که به اشتباه به عناصر خودی بدن حمله میکنند، در بیماری MS این پادتنها به میلین ( Myelin ) که پوشش اعصاب می باشد حمله کرده و آنها را نابود می کنند. میلین باعث می شود که پیامهای عصبی به سرعت در طول عصب منتقل شود. حال اگر این ماده تخریب شود بر روی عصب نقاطی بدون میلین بنام پلاک بوجود می آید و با گسترش این پلاکها انتقال پیام عصبی در طول عصب کند شده و یا  با مشکل مواجه می شود که خود باعث بروز علائم بیماری MS می شود.

 البته علاوه بر ویروس ، محققان معتقدند که پاسخهای خود ایمنی ( یعنی عملکرد دستگاه ایمنی علیه میزبان و نه یک عامل خارجی ) می تواند در اثر عوامل محیطی و یا ژنتیکی نیز اتفاق بیفتد.

علائم بیماری MS چیست ؟

   بیشتر بیماران در سنین 40-20 سال متوجه علائم بیماری MS می شوند. نوع این علائم و چگونگی پیشرفت آنها نیز بستگی به محل پلاکها در دستگاه عصبی مرکزی بیمار دارد. آسیب میلین مربوط به اعصابی که پیام عصبی را به ماهیچه ها می برند باعث ایجاد علائم حرکتی می شود ولی درگیری اعصابی که باعث انتقال حس می شوند سبب اختلال حواس مربوطه می شود. علائم معمولاً با خستگی غیر قابل توضیح و گنگ شروع می شود و بدنبال آن ضعف کلی بدن ایجاد می شود. البته این ضعف ممکن است فقط در یک پا و یا یک دست رخ دهد. بعضی از بیماران دچار تاری دید و یا دیددوگانه ( دود بینی ) می شوند. همچنین علائمی مثل کرختی و سوزن سوزن شدن صورت، دستها و پاها، بدن، اختلال تعادل ، لرز گیجی، اختلال در بلع و یا اختلال در صحبت کردن، از بین رفتن کنترل مثانه هم در بیماری MS مشاهده می شود.

     بیماران زیادی که مبتلا به MS می باشند، دچار درد مزمن هم هستند و گروه کمی از این بیماران دردهای حاد را نیز تجربه می کنند که این دردهای حاد، ناگهانی و شدید بوده و اغلب در صورت و یا ناحیه کمر ایجاد می شوند.

  روند بیماری MS کلاً غیر قابل پیش بینی است. این بیماری دارای مرحله علامتدار و فعال و مرحله نهفته می باشد. بعضی از بیماران پس از مرحله علامتدار و فعال بیماری وارد یک مرحله نهفته طولانی می شوند که در آن علائم بسیار خفیف می باشد. ولی بعضی دیگر با وارد شدن در هر مرحله فعال، طول مدت مرحله نهفته آنها کوتاهتر و کوتاهتر می شود و یا کلاً وارد مرحله نهفته نمی شوند. این بیماران که فاز نهفته کوتاهی دارند به احتمال بیشتری دچار ناتوانی های دائمی مثل فلج
می شوند. گرما و استرس هم می توانند باعث بدتر شدن علائم بیماری شوند. بسیاری از بیماران مبتلا به MS، افسرده هم می شوند گرچه محققان مطمئن نیستند که آیا افسردگی از علائم این بیماری است و یا فقط پاسخی به یک بیماری مزمن به شمار می رود. بیماری MS بطور کلی تأثیری بر روی طول عمر بیمار ندارد.

چگونه این بیماری تشخیص داده می شود ؟

    پزشکان موقعی به MS مشکوک می شوند که بیمار نسبتاً جوان با علائم حرکتی و یا حسی که مرتباً حالت فعال و سپس خفته بخود می گیرد مواجه شوند. پزشکان مانند هر بیماری دیگری باید یک تاریخچه پزشکی دقیق را در کنار معاینه فیزیکی فرد قرار داده تا بتوانند به تشخیص MS نزدیک شوند. البته برای رسیدن به یک تشخیص قطعی باید مجموعه ای از تستها را برای کنار گذاشتن سایر بیماریهای مشابه انجام داد. بهترین وسیله برای نشان دادن نقاطی از دستگاه عصبی مرکزی ( مغز و نخاع ) که میلین در آنها از بین رفته است و پلاک ایجاد شده MRI می باشد.

  پزشک همچنین ممکن است « آزمایشات پتانسیل برانگیخته » را که می توان روی اعصاب و حواس مختلف مثل بینائی، شنوایی ، ... انجام داد، درخواست کنند. در این آزمایشات این اعصاب تحریک شده و سرعت انتقال پیام الکتریکی در آنها اندازه گیری می شود. بیماران مبتلا به MS پاسخ کندتر و آهسته تری نسبت به تحریک اعصاب از خود نشان می دهند. پزشک همچنین ممکن است آزمایش بررسی مایع  مغزی- نخاعی ( که از طریق کمر این مایع گرفته می شود و بر روی آن آزمایشاتی انجام می گیرد )  را درخواست نماید. مایع مغزی – نخاعی در افراد مبتلا به MS حاوی سطوح بالای پروتئین و WBC سفید بالاتر از حد معمول می باشد.

درمان بیماری MS چیست ؟

    هنوز درمان قطعی برای MS پیدا نشده است. امروزه ترکیب درمان داروئی و درمان فیزیکی برای کاهش علائم و یا حتی به مرحله نهفته بردن بیماری توصیه می شود. درمان بیماری MS توسط یک تیم شامل متخصص مغز و اعصاب و متخصص درمان فیزیکی انجام می گیرد. استفاده از داروهای استروئیدی مثل متیل پردنیزون و پردنیزون برای تخفیف علائم بیماری مفید می باشند البته اگر در یک دوره کوتاه مدت مصرف شوند. استروئیدها همچنین می توانند به بهبود اشکالات بینائی در این بیماران کمک کنند. سایر داروها مثل « بتا اینترفرون » و « گلاتیامر » هم می توانند تعداد حمله های حاد بیماری را کاهش دهند. داروهای اخیر که تزریقی هستند باعث جلوگیری از حمله سیستم ایمنی به پوشش اعصاب میلین می شوند. سایر داروها هم ممکن است برای رفع علائم همراه بیماری مثل افسردگی، مشکلات ادراری و یا اسپاسم عضلات مورد استفاده قرار گیرند. اسپاسم عضلات بخوبی به تزریق « سم بوتولینوم » پاسخ می دهد که با رفع اسپاسم، درد ناشی از آن نیز بر طرف می شود. بیماران با مشکلات شدید مثانه ممکن است برای تخلیه ادرار خود به نصب لوله ادارای نیاز پیدا کنند. درمانهای فیزیکی و شغلی نیز به بیمار کمک می کندکه محدوده حرکات خود، قدرت عضلات و انعطاف پذیری آنها را حفظ کنند و همچنین تکنینهائی را برای جبران اختلال هماهنگی بین حرکات در تعادل را بیاموزند تا بتواند علیرغم ناتوانائی هائی که دچار آن شده اند، کارکرد خود را حفظ کرده و به شغل خود ادامه دهند. برای رفع خستگی نیز علاوه بر بعضی از داروها، تنظیم روش زندگی خود برای قرار دادن دوره های مکرری از زمان جهت استراحت و تجدید قوا می تواند مفید باشد.

نکاتی در مورد مراقبت بیمار مبتلا MS از خود

  هنوز محققان راهی را که بتوان از ابتلا به MS جلوگیری کرد، پیدا نکرده اند. اگر فردی تشخیص MS روی او گذاشته شد، در قدم اول و مهمترین مورد حمایت خوب خانواده، دوستان و اعضای تیم درمانی از وی می باشد تا او خود را تنها احساس نکند. البته نکاتی را هم خود بیمار مبتلا به MS باید رعایت کند از جمله استفاده از یک روش صحیح و سالم برای زندگی، مصرف منظم داروهای تجویز شده، برنامه منظم برای فعالیت فیزیکی و ورزش، داشتن استراحت به میزان کافی که می تواند فرد را به وضعیت بهتری از سلامت رهنمون شود. همچنین کاهش سطوح استرس فرد بیمار می تواند در کاهش علائم او مؤثر باشد. همچنین اجتناب از فعالیت زیاد در محیطهای بیرون خصوصاً در هوای زیاد گرم که می تواند باعث تشدید بیماری شود، لازم است. حمام سونا، وان حاوی آب خیلی گرم، دوش با آب گرم گرفتن همگی می توانند باعث بدتر شدن علائم شوند که پرهیز از آنها مفیدبنظر می رسد.

منبع:http://babakhodaei.blogfa.com/تاريخ : چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388 | 1:2 | نویسنده : محمدحسن كاهي |


نوک اردکی

پستانداران تخم‌گذاری هستند که دارای لوله تناسلی ، ادراری و دفعی مشترک هستند. یعنی دارای کلوآک می‌باشند. به همین دلیل به تنها راسته باقی مانده آنها Monotremata (تک حفره‌ای) می گویند. اکیدنه و پلاتی پوس از نمونه‌های بارز و مشخص این راسته است. استخوانهای کمربند سینه‌ای شامل ، کتف ، بین ترقوه‌ای ، غرابی ، پیش غرابی و ترقوه است در دوران بلوغ فاقد دندان هستند. استخوان فوق لگنی به لگن متصل است.تاريخ : سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388 | 5:16 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388 | 19:14 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388 | 19:13 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
یک بازی جالب!!!
دوستان اگر تا حدودی با زبان تخصصی زیست شناسی آشنایی دارید یا مایل به یادگیری آن هستید بازی بدن انسان را انجام دهید.

در ضمن برای انجام این بازی باید اطلاعات کافی را از فیزیولوژی و آناتومی اندام های بدن انسان یاد داشته باشید.

برای انجام این بازی روی آدرس کلیک کنید.امیدوارم استفاده کنید.

http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/interactives/3djigsaw_02/index.shtml?organsتاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388 | 19:11 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
برای دیدن فیلم تشریح قورباغه لینک زیر را کلیک کنید

http://www.zerobio.com/videos/frog_dissection2.htm

برای تشریح مجازی قورباغه لینک زیر را کلیک کنید:

http://www.froguts.com/flash_content/demo/frog.htmlتاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388 | 19:5 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
   
 

 
   


تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388 | 18:51 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388 | 18:49 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388 | 18:48 | نویسنده : محمدحسن كاهي |

سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي            آزمون مرحله اول المپیاد  آزمايشگاه زيست شناسي

                              

                                                                                                  

1- کدامیک از موارد زیر درباره میکروسکوپ صحیح نمی باشد؟

الف – دیافراگم وسیله تنظیم شدت نور می باشد.

ب- حامل ( شاریو ) برای جابجائی توام صفحه پلاتین و نمونه به کار می رود.

ج- فیلترهای رنگی , باعث افزایش تضاد ( کنتراست ) در نمونه می شوند.

د- با افزایش درشتنمایی ابژکتیو , اندازه عدسی ها بزرگتر و فاصله کانونی آنها بیشتر می شود.

2- اندازه مدخل یا درجه گشودگی ( NA ) و طول لوله میکروسکوپ که بر روی ابژکتیوها نوشته شده اند , با افزایش درشتنمایی میکروسکوپ  به ترتیب , چه تغییری می نمایند؟

الف – افزایش  ؛ کاهش                      ب- بدون تغییر , افزایش

ج- افزایش , بدون تغییر                      د- کاهش , افزایش

3- دلیل استفاده از روغن ایمرسیون در  هنگام استفاده از  درشتنمایی بالا (100 X ) کدام است ؟

الف-  افزایش همگرایی پرتوهای نوری                        ب- افزایش وسعت میدان دید  میکروسکوپ

ج- افزایش   واگرایی  پرتوهای نوری                            د- افزایش  کنتراست نمونه میکروسکوپی  

4- مهمترین نتیجه تثبیت ( فیکساسیون ) بافتهای جانوری قبل از رنگ آمیزی کدام است ؟

الف- آبگیری  بافتها جهت نفوذ پارافین               ب- افزایش نفوذپذیری غشای سلولی نسبت به رنگ

ج- شفاف سازی بافت جهت مشاهده بهتر            د- قالب گیری مناسب جهت انجام برش

5- رنگ آمیزی فولگن جهت مشاهده اختصاصی کدام اندامک سلولی به کار می رود؟

الف- میتوکندری         ب- هسته         ج- دستگاه گلژی        د- شبکه آندوپلاسمی زبر

6- در روش رنگ آمیزی معمولی بافتهای جانوری( هماتوکسیلین – ائوزین) ............ می شوند.

الف- هسته آبی  و سیتوپلاسم قرمز               ب- هسته قرمز  و سیتوپلاسم آبی  

ج-   هسته  و سیتوپلاسم قرمز               د- هسته  و سیتوپلاسم آبی 

7- جسم بار ( کروماتین جنسی ) در کدامیک از گلبول های سفید خون انسان مشاهده می شود؟

الف- لنفوسیت B          ب- منوسیت                ج- نوترفیل                 د- ائوزینوفیل

8- برای شناسائی گلوکز و آلبومین به ترتیب کدام روشها به کار می روند؟

الف- تست بیوره , تست بندیکت                   ب- تست گزانتوپروتئیک , تست فهلینگ

ج- تست بندیکت , تست بیوره                     د- تست گزانتوپروتئیک , تست بندیکت

9- کدامیک از محلولها  و  معرفهای زیر برای شناسائی گلبولهای سفبد خون به کار می رود؟

الف- گیمسا            ب- رینگر                      ج- فرمالین                      د- هایم

10- لام هموسیتومتر در آزمایشگاه به چه منظوری به کار می رود؟

الف- تعیین هماتوکریت                       ب- تعیین گروههای خونی

ج- شمارش سلولهای خونی                  د- تعیین ویسکوزیته خون

11- کدام مورد از تفاوتهای قورباغه و وزغ  نمی باشد؟

الف- نازک و شفاف بودن پوست قورباغه نسبت به وزغ . 

ب- وجود غدد سمی پاراتوئید در وزغ

ج- رشد بیشتر پرده پالمور در پای قورباغه      

د- بدن بزرگ و کشیده تر وزغ نسبت به قورباغه

12- کدام مورد از مشخصات پرندگان نمی باشد؟

الف- وجود کیسه های هوادار             ب- فقدان دندان                                                  ج- پیوسته بودن استخوانهای ترقوه      د- وجود پرده دیافراگم

13- در کدام یک از جانوران زیر سرخرگ آئورت کمی بالاتر از قلب  بلافاصله به سمت راست خم می شود؟

الف- سوسمار       ب- قورباغه        ج- خرگوش         د- کبوتر

14- بدن سه قسمتی و وجود چینه دان و سنگدان در دستگاه گوارش از مشخصات کدامیک می باشد؟

الف- پروانه          ب- ملخ          ج- زنبور                د- پشه

15- کدامیک از جانوران زیر دارای قلب سه حفره ای با دیواره ناقص بین بطنی می باشد؟

الف- کروکودیل      ب- قورباغه درختی       ج- مار عینکی       د- موش صحرائی

16- علت خروج آنتوسیانین ( رنگیزه قرمز ) از ریشه چغندر قرمز در نتیجه حرارت چیست؟

الف- از بین رفتن قابلیت نفوذ پذیری انتخابی تونوپلاست

ب- مرگ سلولها و توقف فرایند تنفس سلولی

ج- مرگ سلولها و توقف فرایند فتوسنتز

د- موارد الف و ب صحیح می باشند.

17- کدامیک از بافتهای غیر دائمی گیاهان می باشد؟

الف- بافتهای هدایت کننده    ب- بافتهای مریستمی    

  ج- بافت اسکلرانشیم         د- بافت کلانشیم

18- الیاف کنف و بخش خوراکی سیب زمینی  جزو کدامیک از بافتهای گیاهی محسوب می شوند؟

الف- فیبر ؛ کلانشیم                   ب- اسکلروئید ؛ آئرانشیم     

ج- فیبر ؛ پارانشیم اندوخته ای        د-  اسکلروئید ؛ پارانشیم

19- وجود سلولهای معبر و نوار کاسپاری نعل اسبی از مشخصات لایه آندودرم کدام گروه از گیاهان می باشند؟

الف- گندم و ذزت         ب- لوبیا و نخود            ج- کاج و سرو            د- خزه و سرخس

20- تقسیم مماسی و شعاعی سلولهای سازنده  لایه زاینده استوانه مرکزی (کامبیوم ) به ترتیب  چه نتایجی دارند؟

الف- افزایش قطر ساقه و ریشه ؛ افزایش قطر حلقه زاینده

ب- افزایش قطر حلقه زاینده ؛ افزایش قطر ساقه و ریشه

ج- تشکیل سلولهای کامبیومی ؛ تولید چوب و آبکش پسین

د- تولید چوب و آبکش پسین ؛ تشکیل سلولهای کامبیومی

21- زین ترکی , زائده ماستوئید و تاج مربوط به کدامیک از استخوان های جمجمه انسان می باشند؟

الف- پرویزنی ,  آهیانه ,    پروانه ای

ب- پرویزنی ,  گیجگاهی , پروانه ای

ج- پروانه ای ,  آهیانه ,     غربالی

د- پروانه ای ,  گیجگاهی , پرویزنی

22- اجسام نیسل که درون سیتوپلاسم جسم سلولهای نرونها  (سوما ) مشاهده می شوند,  عبارتنداز.........

الف- اجتماع میتوکندریها و شبکه آندوپلاسمی صاف

ب- اجتماع میتوکندریها و اجسام گلژی

ج- مجموعه ریبوزومها و شبکه آندوپلاسمی

د- مجموعه ریزلوله ها و ریز رشته های اسکلت هسته ای

23- کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟

الف- عقده شوکی در ریشه شکمی نخاع قرار دارد.

ب- برجستگی های چهار گانه جزو مغز جلوئی می باشند.

ج- تمام اعصاب مغزی مختلط می باشند.

د- گره زندگی در کف بطن چهارم قرار دارد.

24- لکه های شنوائی و تاج های شنوائی در کدام بخش های گوش داخلی قرار دارند؟

الف- دهلیز , حلزون

ب- دهلیز , مجاری نیمدایره

ج- اوتریکول و ساکول , حلزون

د- مجاری نیمدایره , اوتریکول و ساکول

25- در آزمایش تشریح مغز گاو ؛ وقتی مخچه را به پائین فشار دهیم , در فاصله بین مخ و مخچه کدامیک از قسمت های زیر مشاهده می شوند؟

الف- تالاموس         ب- هیپوفیز           ج- لوبهای بویائی             د- برجستگیهای چهارگانه

 

 

 تاريخ : شنبه پنجم اردیبهشت 1388 | 8:1 | نویسنده : محمدحسن كاهي |

آزمون  تئوری مسابقات آزمایشگاهی زیست شناسی و كارگاهي درس زيست شناسي مرحله شهرستاني (بابل اسفند87)

 1- اگر آزمايش كنترلي دانشمندي به نام ........................ با ............................. انجام مي شد، مي توانست نتيجه بگيرد كه .............................

1) فرانچسكو ردي – قرار دادن لاروهاي مشابه درون ظرف هاي در بسته حاوي گوشت- مگس ها از گوشت ايجاد مي شوند.

2) ون هلمونت- قرار دادن گندم درون جعبه در بسته و پيدايش موش درون آن- نظريه خلق الساعه درست است.

3) مونش- ريختن نشاسته يا ساكاروز درون دو ظرف با غشاء داراي نفوذپذيري انتخابي- مدل جريان فشاري درست است.

4) فرانكلين- تابش اشعه X به دو نوع بلور DNA معمولي و راديواكتيو – DNA دو يا سه رنجيره اي است. 

2- بزرگترين كروموزوم سلول تار صوتي حنجره يك زن و كوچكترين كروموزوم پوششي روده يك مرد به ترتيب مربوط به كروموزوم هاي .............. و ..................... است.

1) X و Y             2) شماره 1 - شماره 2         3) شماره 1 - Y        4) X- شماره 22

3- در رنگ آميزي ساده بافتهاي گياهي استفاده از .................. سبب مي شود كه ديواره تمام بافت ها قرمز شود.

1) سبز يد                 2) كارمن زاجي                 3) لوگل                 4) فوشين

4- چنانچه در برش مغز گوسفند ميله باريك يا سوندي را از مجرا زير برجستگي هاي چهارگانه به سمت نيكره هاي مخ بفرستيم، جايي كه نوك سوند ظاهر مي شود، ................. نام دارد.

1) بطن 4        2) اپي فيز           3) اجسام مخطط                   4) بطن 3

5- در يك انسان سالم، تعداد كدام با هم برابر نيست؟

1) شيپور استاش و تيموس                  2) استخوان گوش و مجاري نيمدايره   

3) پرده صماخ و زردپي آشيل               4) شيپور استاش و كشكك

6- فردي با گروه خوني AB+   از چند نوع گروه خوني، خون مي پذيرد؟

1) 8                     2) 5                     3) 6                    4) 3

7- در برش گيري، رنگ آميزي و مشاهده بافت هاي گياهي اطلاعات كدام گزينه با واقعيت علمي منطبق نيست؟

1) فيبر- سلولزي و ضخيم – آبي با بلودو متيلن         2) پارانشيم- سلولزي با ديواره نازك- قرمز با كارمن زاجي

3) كلانشيم- سلولزي با ديواره ضخيم- قرمز با كارمن زاجي          4) اسكلرانشيم- چوبي و ضخيم- آبي با بلودومتيلن

8- كدام توصيه براي افرادي كه قند خون آنها پايين تر از حد طبيعي باشد، مناسب تر است؟

1) سه  وعده غذاي در روز با قندهاي ساده كم               2) شش وعده غذا در روز با قندهاي ساده كم

3) سه  وعده غذاي در روز با قندهاي ساده زياد             4)  شش وعده غذا در روز با قندهاي ساده زياد

9- در شكل مقابل كدام قسمت مسئول ريتم شبانه روزي است؟

1) 3

2) 2

3) 1

4) 4

 10- حذف پوست درختان چه تاثيري بر زندگي آنها دارد؟

1) بي تاثير- زيرا آوندها آسيب نمي بينند.                

2) تاثير مثبت- زيرا لايه چوب پنبه را كه مانع نفوذ گازهاي تنفسي است حذف مي كند.

3) تاثير منفي- زيرا سبب حذف آبكش هاي پسين و فقر غذايي بخش هاي مختلف مي شود.

4) بي تاثير- زيرا استوانه مركزي گياه سالم مي ماند.

11- به كمك يك دستگاه مكنده، مقداري از شيره معده انسان را خارج نموده ايم اين شيره كدام ماده غذايي را تجزيه مي كند؟

1) دنبه گوسفند                2) نان                3)  سيب زميني                4) گوشت

12- تصوير نهايی قابل مشاهده در ميکروسکوپ نوری به چه صورتی ديده می شود؟

۱) معکوس و حقيقی            ۲)معکوس و مجازی             ۳) مستقيم و مجازی           ۴) مستقيم و حقيقی

13-  طرح مقابل مربوط به مغز ماهي مي باشد، بخش مشخص شده با علامت سئوال، معادل كدام بخش در انسان است؟

1- مخ                                                 2- مخچه      

3- لوب بويائي                                    4- لوب بينائي

14- در برش ميكروسكوپي ريشه، كداميك مشاهده نمي گردد ؟

1) پوست بيشترين بخش ريشه را تشكيل مي دهد.

2) دسته جات آوندي چوب و آبكش بصورت يك در ميان مي باشند.

3) آوندهاي چوبي قطورتر به سمت خارج قرار دارن‍‍‍د.

4) آندوردرم ، داراي نوار كاسپاري است.

15- در عمل دياليز، غشاء دياليز كننده پلي مري از جنس .................. بوده و نسبت به ...................... نفوذ نا پذير است.

1) سلوفان- پلي مرهاي آلي                                         2) سلولز- ليپيدها و پروتئين هاي درشت مولكول

3) سلولز- سلولهاي خوني و درشت مولكولهاي آلي           4) سلوفان- گلبولهاي قرمز و پروتئين هاي درشت

16- فرهاد دانش آموز كنجكاوي است كه به نحوه زندگي كرمهاي خاكي علاقه زيادي نشان مي دهد. او كرمها را در يك روز آفتابي بر روي موزائيك حياط منزل خود رها كرد، بعد از مدتي مشاهده كرد كه آفتاب كرمهاي خاكي را ....................، زيرا .............................

1) پر تحرك كرد – انحلال گازهاي تنفسي با افزايش دما زياد شد.

2) كشت- تعريق پوستي را افزايش داد.

3) فعالتر كرد- انقباض ماهيچه ي را تشديد نمود.

4) كم تحرك كرده و كشت- با تبخير آب، تنفس پوستي آن مختل شده است.

17- در ارتباط با شكل مقابل كدام نادرست است؟

1) در هر دو لوله 1 و 2 ، CO2 وجود دارد.

2) در ابتداي آزمايش محلول داخل ظرف ب تغيير رنگ مي دهد.

3) در هنگام دم، حباب هوا از انتهاي لوله 3 در محلول ظاهر مي شود.

4) در طي بازدم بيكربنات در ظرف ب با دميدن CO2 شيري رنگ مي شود.

 18- بهترین و کامل ترین روش برای دیدن بافت ماهیچه ای مخطط عبارت است از:

الف) استفاده از گوشت معمولی- گذاشتن در اسید قوی- تهیه برش طولی و مشاهده

ب) قطعات گوشت در اسید استیک قوی- ریش ریش کردن طولی- رنگ آمیزی و مشاهده

ج) قطعات گوشت در اسید استیک ضعیف- ریش ریش کردن طولی- رنگ آمیزی و مشاهده

د) بافت ماهیچه ای در نیترات نقره- تهیه نمونه نازک طولی- رنگ آمیزی و مشاهده

19- يك پژوهشگر با مطالعه بر روي تعدادي گياه ذرت در يك دوره 24 ساعته، مقدار قند موجود در برگ گياه را اندازه گرفت و آنرا بصورت نموداري رسم نمود. بيشترين ميزان قند موجود در برگ مربوط به ساعت ............... بوده است.

1) 4 بعدازظهر         2) 8 شب         3) 8 صبح              4) 12 ظهر

20- با شکافتن بطن راست به ترتيب کدام بخش ها را می بينيد؟

۱) دريچه سينی ششی- دريچه سه لختی- رابط عرضی                 ۲) دريچه سينی ششی- رابط عرضی- دريچه سه لختی

۳) دريچه سه لختی- دريچه سينی- رابط عرضی                         ۴) رابط عرضی- دريچه سينی- دريچه سه لختی

 تاريخ : شنبه پنجم اردیبهشت 1388 | 7:57 | نویسنده : محمدحسن كاهي |

                        طرز تهیه معرفها ورنگهای آزمایشگاهی

معرف ها
 1-  بندیکت :  (معرف گلوکز)

طرز تهیه:

173گرم نیترات سدیم-100گرم کربنات سدیم بی آب را به کمک حرارت در 800میلی لیتر آب حل کنید و در صورت لزوم از صافی بگذرانید سپس حجم را به 850میلی لیتر برسانید.3/17گرم سولفات مس را در 100 میلی لیتر آب جداگانه حل کنید سپس آن رادر حالی که مرتباٌهم می زنید در محلول اول بریزید.وسپس حجم را به یک لیتر برسانید.

2- لوگل :

طرز تهیه:

3گرم بلورید- 6 گرم یدید پتاسیم (یدور پتاسیم(

یدیدپتاسیم را در 200 میلی لیتر آب مقطر حل کرده بلورهای ید را به آن بیفزایید وآنگاه به کمک آب مقطر حجم را به یک لیتر برسانید لازم است محلول مزبور 24 ساعت قبل از به کار بردن تهیه شود.

3- فهلینگ: (معرف هیدارتهای کربن)

طرز تهیه:

محلول A:6/34گرم سولفات مس متبلور را در آب مقطر حل کرده حجم را به 500 میلی لیتر برسانید(اگر محلول کدر بود،یکی دو قطره اسید سولفوریک غلیظ روی آن بریزید.)برای تسهیل حل شدن کمی محلول را گرم کنید.

محلول B:77گرم سود+175گرم تارترات سدیم پتاسیم (نمک راشل) را در 500میلی لیتر آب مقطر حل کنید این دو محلول باید جدا از هم ذخیره شوند وبه هنگام استفاده شدن به حجم های مساوی با هم مخلوط شوند.

4- معرف بیوره (معرف پروتئین)

طرز تهیه:

به یک لیتر محلول سود 10درصد 25 میلی لیتر محلول سولفات مس 3 درصد بیفزائید.(3 گرم سولفات مس را به100 میلی لیتر آب اضافه کنید محلول 3 درصد ساخته خواهد شد)این محلول در صورت ماندن خراب   می شود پس باید تازه تهیه شود.

۵- معرف برم تیمول بلو:

طرز تهیه:

0/5گرم برم تیمول بلو را در 500 میلی لیتر آب حل کنید سپس یک قطره آمونیاک به آن بیفزایید تا رنگش آبی تیره شود (محلول ذخیره است)برای ساختن محلول 20 قطره در یک لوله آزمایش کافی است.

 

رنگ ها

1- محلول کارمن زاجی(رنگ آمیزی بافت های سلولزی ) 

طرز تهیه: 

1گرم پودر کارمن را با 4 گرم زاج آمونیاکی مخلوط ودر 100 سی سی آب مقطر حل می کنیم محلول را 20 دقیقه جوشانده ومدت 12 ساعت آن را بی حرکت می گذاریم ،سپس صاف نموده ومورد استفاده قرار می دهیم در صورتی که به مقدار زیاد از این محلول تهیه شود یا بخواهیم مدتی آن را نگه داریم برای جلوگیری از کپک زدگی چند بلور فنیک اسید را در لوله ی آزمایش ریخته ودر حرارت ذوب نموده سپس به محلول رنگی مزبور اضافه می کنیم.

2-  بلو دو متیلن:( رنگ آمیزی بافت های چوبی )

طرز تهیه:

محلول ذخیره 48/1گرم ماده ی خشک را به 100 میلی لیتر الکل ایزوپروپیل اضافه کنید محلول کار ،محلول ذخیره را باید به نسبت 1 به 10 رقیق کرد(10میلی لیتر محلول با 90 میلی لیتر آب مقطر)

3- کریستال ویوله

طرز تهیه:    14گرم کریستال ویوله را در 100 میلی لیتر الکل ایزو پروپیل 95 درصد حل کنید ومحلول را 2روز به حال خود بگذارید،سپس محلول را صاف کنید. این محلول ذخیره است .برای استفاده ، محلول را تا 10 برابر با آب رقیق کنید.

 4- استو کارمن:

طرز تهیه:

45 میلی لیتر اسید استیک – 1 گرم کارمن – 55 میلی لیتر آب مقطر

روش : کارمن را با استیک اسید مخلوط کنید وآب بیفزایید مخلوط را تا درجه ی جوش برسانید سپس سرد وصاف کنید. 

5- گیمسا:

پودر گیمسا شامل سه رنگ ائوزین (اسیدی ) - آزور و بلودومتیلن ( قلیایی ) است .

طرز تهیه:

3 گرم پودر گیسما را در 350 سی سی تا 375 سی سی متانول کا ملاً حل کنید سپس 150 سی سی گلسیرین به آن اضافه کنید وبه مدت 12 ساعت در حرارت 37 درجه قرار دهید.

تثبیت کننده ها

فرمالین 5 درصد

طرز تهیه:

فرمالدهید تجارتی معمولاً 40درصد است لذا برای تهیه ی محلول فرمالین 5 درصد ،5 قسمت از فرمالدهید تجارتی را با 35 قسمت آب مقطر مخلوط کنید

 تاريخ : شنبه پنجم اردیبهشت 1388 | 7:55 | نویسنده : محمدحسن كاهي |

دهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی زیست شناسی دانش آموزان شهرستان قاین – اردیبهشت ماه 1388

سوالات چهار گزینه ای – تعداد سوالات  :  40 سوال                     :نمره :   40                  توجه: آزمون نمره منفی دارد

نام ونام خانوادگی :                           نام پدر:                                              نام مدرسه:

 

1-شکل زیر بخشی از برش عرضی یک برگ معمولی مثل لوبیا را نشان می دهد. اگر لایه های مشخص شده در شکل را بر اساس مقدار کلروفیل شان مرتب کنیم ، کدام گزینه این ترتیب را به درستی نشان می دهد؟ 

 1)B>C > A=D

 2) B=C >A=D

  3) C > D>A B>

  4) B=C > D> A

2- اگر نسبت   دریکی از دورشته DNA  برابر7/0 باشد،  نسبت این بازها در رشته مکمل آن چیست؟

1)      7/0                2) 3/0                       3) 43/1                       4) 33/3

3- در یک میکروسکوپ چهار نوع عدسی شیئی وجود داردکه بزرگنمایی آن ها به ترتیب برابراست با 40،10،4و100 وبزرگنمایی عدسی چشمی این میکروسکوپ 10 است. بااین میکروسکوپ یک تک سلولی به طول mm 24دیده می شود. اگرطول واقعی این تک سلولی 30میکرومتر باشد باکدام عدسی شیئی میکروسکوپ یادشده این جاندار دیده شده است؟

1)      4                 2) 10                         3) 40                          4) 100

4- نوع بافت تشکیل دهنده ی کدام ساختار با سایرین متفاوت است؟

  1)اشعه ی مغزی                                           2) مزوفیل برگ           

   3) مغز ریشه ی گیاه علفی یک ساله               4) پوست ریشه ی جوان

5-قسمت اعظم کبد وقولون پایین رو به ترتیب درکدام سمت بدن قرار دارند؟

    1)چپ ، راست             2) چپ ، چپ               3) راست ، چپ                  4) راست ، راست

6- شاخه ای ازیک گیاه را در محیط آبی قرار می دهیم وبا چراغ مطالعه به آن نور می تابانیم. کدام یک از عوامل زیر برتعداد حباب های هوا یی که از شاخه ی گیاه آزاد می شود بی اثر است؟

   1)دمای آب             2) شدت نور         3) غلظت CO 2ی حل شده درآب           4) حجم محیط آبی

7- برروی گلبول قرمز فردی آنتی ژن A وجود ندارد ولی در سرم خون این فرد آنتی کر B یافت می شود. درمورد این فرد کدام گزینه ی زیر صحیح می باشد؟

   1)فرد ازنظر گروه خونی ، دهنده ی عمومی می باشد  .    

   2) خون فرد با هردونوع آنتی کر لخته خواهد شد.

   3)فرد نمی تواند به گروه خونی B ، خون بدهد .       

      4) فرد می تواند از گروه خونی B ، خون بگیرد.

8- دریک قسمت از DNA که از100 پله تشکیل یافته است میزان G برابر30 درصد می باشد. دراین بخش از DNA درمجموع چند T یافت می شود؟

   1)20                            2) 30                        3) 40                                          4) 80

9- سه مجرای نیمدایره با واسطه چند محل اتصال به اوتریکول متصل می شوند؟

   1)3                            2) 4                            3) 5                                           4) 6

10- کدام یک در مقطع بالاتری قرار گرفته است؟

    1)پانکراس                  2) آدرنال                        3) تخمدان                                   4) کلیه

11- نرمادگی(دوجنسی) گلهایی است که اغلب...........

    1)کاملند                      2) تک پایه اند                     3) ناقص اند                          4) دوپایه اند

12- سلول معبر در کدام گیاه ودر کجا قرار دارد؟

   1)دولپه- حلقه آندودرم             2) دولپه- مقابل آوندچوبی       

    3) تک لپه- حلقه آندودرم             4) تک لپه- مقابل آوندآبکش

13- فعالیت متابولیکی کدام بافتها بیشتر است؟

   1)آوندچوبی                  2) آبکش                         3) فیبر                             4) اسکلرانشیم

14- ازحل کردن ساکارز(شکر) درآب کدام حاصل می شود؟

   1)فروکتوز وگلوکز                 2) دو ملکول گلوکز                 3) گلوکز وگالاکتوز                 4) هیچکدام

15- ماهیچه های چشم چند جفت اند و دوسر آنها به کجا متصل است؟

   1)سه- صلبیه وحدقه                    2) شش- صلبیه وحدقه          

  3- سه – مشیمیه وپیشانی وگونه    4) شش- مشیمیه وپیشانی وگونه

16-  بطن چهارم در کدام سطح بصل النخاع قراردارد؟ دربالا وجلوی آن چه قسمت هایی قرار دارد؟

   1)پسین- برجستگی حلقوی        2) شکمی- مخچه وبرجستگی های چهارگانه

   3)پیشین- برجستگی حلقوی       4) پشتی- مخچه وبرجستگی های چهارگانه

17-پرده مننژ از سمت خارج وداخل به ترتیب با چه بافتی درتماس است؟

   1)پیوندی-عصبی                   2) استخوانی- پیوندی         

 3) استخوانی – پوششی           4) عصبی- استخوانی

18- فردی کمدی سنگین را هل می دهد ولی کمد حرکت نمی کند ، عصبانی شده ومشت محکمی به آن می زند. درحالت هل دادن ومشت زدن به ترتیب چه نوع انقباضی در ماهیچه ها رخ می دهد؟

   1)ایزومتریک- ایزومتریک       2) ایزوتونیک- ایزوتونیک       

    3) ایزومتریک- ایزوتونیک       4) ایزوتونیک- ایزومتریک

19- کمربند تناسلی را در کدام یک از جانداران زیر می توان دید؟

   1)کرم خاکی                        2) ملخ                                3) قورباغه                           4) ماهی

20- دانش آموزی می خواهد حرکت کروموزوم ها را درطی آنافاز مطالعه کند . مناسبترین میکروسکوپ برای این کار کدام است؟

   1)نوری                      2) SEM (الکترونی نگاره)          3) TEM (الکترونی گذاره)      4) کانفوکال

  21- در شکل مقابل اگر کیسه با محلول 20% قند پرشده باشدواطراف کیسه(داخل ظرف) را محلول5% قند بریزیم، حجم آب وملکول های قند داخل کیسه چه تغییری می کند؟(بترتیب)

    1)کاهش-کاهش           2) کاهش-افزایش            

   3)کاهش-ثابت              4) افزایش-ثابت

 22- پنج نوع پودر به دانش آموزی داده شده، پودرها برای تعیین وجود مواد زیر آزمایش شدند:

    گلوکز بااستفاده از معرف بندیکت          نشاسته بااستفاده از ید     پروتئین بااستفاده از معرف بیوره

درجدول زیر ، رنگ مربوط به پایان آزمایش نوشته شده است:

 

پودرA

پودرB

پودرC

پودرD

پودرE

آزمون بندیکت

نارنجی

آبی

آبی

نارنجی

آبی

آزمون ید

سیاه

سیاه

قهوه ای/زرد

سیاه

قهوه ای/زرد

آزمون بیوره

آبی

آبی

ارغوانی

ارغوانی

آبی

به ترتیب کدام پودر فقط پروتیئن وکدام پودر هرسه ماده فوق را داشته است؟

   1)D-C                  2) C-E                           3) B-A                             4) D-A

23- میزان کدام نوع گلبول های سفید در خون فرد طبیعی بیشتر است؟

   1)لنفوسیت ها             2) منوسیت ها                    3) آگرانولوسیت ها                4) نوتروفیل ها

24-در یک کاریوتیپ کروموزوم ها در چند دسته تقسیم قرار می گیرند؟

   1)دو                  2) چهار                              3) شش                                   4) هشت

25- نوک قلب وقوس آئورت در پستانداران بترتیب به کدام سمت بدن می باشد؟

   1)چپ- راست          2) راست- چپ                   3) چپ- چپ                         4) راست – راست

26- با افزایش بزرگنمایی میکروسکوپ قطر میدان دید ظاهری وواقعی بترتیب چه تغییری می کن؟

   1)ثابت- کاهش        2) کاهش- کاهش               3) کاهش – افزایش                   4) ثابت – افزایش

27- تعداد استخوان های دست وپا در انسان چگونه است؟

   1)استخوان های دست از پا بیشتر است                   2) استخوان های پا ازدست بیشتر است

   3)استخوان های دست وپا برابر است                     4) استخوان های مچ پا از مچ دست بیشتر است

28-تعداد .... رگ به قلب  متصل شده که ...... رگ خون روشن دارد؟

   1)6-3                2)5-2                          3) 8- 3                                  4) 8-5

29- حفره بیضی درکجای قلب قرار دارد؟

   1)بین دهلیز راست وچپ   2) بین بطن راست وچپ   3)بین دهلیز راست وبطن راست       4) بین دهلیزچپ وبطن چپ

  30- درچشم گاو غده اشکی وبقایای پلک سوم را در کجای چشم می توان یافت؟

   1)بالاسمت خارجی چشم- بالا سمت خارجی چشم                      2) بالا سمت خارجی چشم-پایین سمت داخلی چشم

   3) بالا سمت داخلی چشم- پایین سمت داخلی چشم                      4) بالا سمت داخلی چشم- پایین سمت خارجی چشم

31-تعداد پایک های مخچه ومخ بترتیب چندتاست؟

   1)6 -1                      2) 3 -1                  3) 3 -2                                 4) 6 – 2

32-تعداد باله ها درماهی های استخوانی چند تاست؟

   1)4                          2) 7                       3) 6                                   4) 5

 33- وضعیت ماده سفید وخاکستری کدام دو بخش مشابه است؟

   1)نخاع ومخ                2) مخ ومخچه              3) نخاع وبصل النخاع              4) بصل النخاع ومخچه

34- شکل الف و ب بترتیب مربوط به چه بخشی از گیاه می باشند؟

   1)ریشه تک لپه- ریشه دولپه

   2)ساقه تک لپه- ریشه تک لپه

   3)ساقه تک لپه – ساقه دولپه

   4)ریشه تک لپه- ساقه دولپه

35-  شکل روبرو مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می تواند باشد؟

   1) دیافراگم                 2) جدار میزنای

   3)پیلور                     4) کاردیا

36-30- محلول فوشين بافت ها را به چه رنگي در مي آورد؟        1)آبي       2)قرمز    3)سبز    4)بنفش

37- در شکل روبرو علامت سوال چه بخشی از دستگاه عصبی ماهی می باشد؟

   1)کرمینه           2) بصل النخاع       3) لب بینایی               4) مخچه

38-گزینه درست کدام است؟

   1)شش راست از شش چپ بزرگتر می باشد.                        2) شش چپ وراست باهم برابرند

   3)شش چپ ازسه لپ وشش راست از دو لپ تشکیل شده است    4) شش چپ از شش راست  بزرگتر است

39-درسلول های بشره  پوست انسان کدام را می توان دید که در سلول های بشره پوست گیاه گلدار وجود ندارد؟

1) سانتریول              2) غشاي پلاسمايي           3) ميتوكندري              4) ريبوزوم

40- کدام یک از مواد زیر تثبیت کننده (فیکساتور) نیست؟

1)الکل                    2) گیمسا                        3) فرمالین                 4) FAA

پاسخنامه دهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی زیست شناسی دانش آموزان شهرستان قاین – اردیبهشت ماه 1388

  

شماره سوال

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 تاريخ : شنبه پنجم اردیبهشت 1388 | 7:53 | نویسنده : محمدحسن كاهي |


تاريخ : پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388 | 1:17 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 | 20:51 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
با کلیک بر روی لینک زیر وارد دیای میکروسکپ مجازی شوید

Virtual Microscopeتاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 | 20:42 | نویسنده : محمدحسن كاهي |

ؙ?قه از سمت راست می پیچد یا چپ؟

نوار موبیوس و این بار دیوار موبیوس

کارتن های عقبتر خوابیده هستند یا اریب؟

کراوات یا میکروفن

پرده بریده یا منظره برج

 

 تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 | 19:45 | نویسنده : محمدحسن كاهي |

به عکسی که در زیر میبینید توجه کنید:

اگر شما این خانوم را در حال چرخش در جهت عقربه های ساعت می بینید شما از سمت راست مغز خود استفاده می کنید.

اگر جهت چرخش را برعکس می بینید، شما از سمت چپ مغز خود استفاده می کنید.

بعضی از مردم هر دو جهت را مشاهده می کنند. اما بیشتر مردم تنها یک جهت را مشاهده می کنند.

اگر شما سعی کنید هر دوجهت را ببینید و به این کار موفق شوید ضریب هوشی شما از 160 بیشتر است که ضریب هوشی افراد بسیار باهوش است.تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 | 19:45 | نویسنده : محمدحسن كاهي |

سوغات تورنتو از( دختر باباش)

 تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 | 19:18 | نویسنده : محمدحسن كاهي |


تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 | 18:47 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
 


تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 | 18:46 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
 


تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 | 18:44 | نویسنده : محمدحسن كاهي |


تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 | 18:36 | نویسنده : محمدحسن كاهي |

زرافهتاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 | 6:30 | نویسنده : محمدحسن كاهي |
 • اس ام اس دون
 • بک لینک